Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic – ul. Przemysłowa i ul. Porcelitowa


           Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Porcelitowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Porcelitowej z drogą wojewódzką nr 405 w miejscowości Tułowice. Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni skrzyżowania ul. Porcelitowej z drogą wojewódzką polegającej  na remoncie nawierzchni, budowie oświetlenia ulicznego i przełożeniu podziemnego uzbrojenia oraz przebudowie ul. Przemysłowej wraz z odwodnieniem, budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego.

Dofinansowanie:

EFRR Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa RPOP.03.00.00 Transport, Działanie: RPOP.03.01.00 Infrastruktura drogowa,   Poddziałanie : RPOP.03.01.02 Drogi lokalne.

Cel projektu:

Celem projektu było uporządkowanie układu komunikacyjnego gminy, poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacyjności dróg lokalnych wpływająca na obniżenie poziomu konkurencyjności województwa opolskiego.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 1 657.184,30 zł (brutto)

Koszty kwalifikowane – 1 544.309,32 zł (brutto)

Dofinansowanie – 85%

Kwota dofinansowania – 1 312.662,92 zł

Termin realizacji:

listopad 2009 – październik 2010

Dokumentacja fotograficzna

 

100_6907.jpeg 100_6929.jpeg 100_7002.jpeg 100_7014.jpeg
100_7134.jpeg imp_prom 286.jpeg imp_prom 292.jpeg imp_prom 294.jpeg
imp_prom 295.jpeg imp_prom 296.jpeg imp_prom 301.jpeg imp_prom 305.jpeg
imp_prom 314.jpeg imp_prom 330.jpeg imp_prom 336.jpeg imp_prom 339.jpeg
imp_prom 377.jpeg imp_prom 399.jpeg imp_prom 429.jpeg imp_prom 517.jpeg