Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 - moduł i usługi sąsiedzkie


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.png


Gmina Tułowice została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024r. MODUŁ I - Pomoc sąsiedzka. Wysokość dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa wynosi 42 000,00 zł co stanowi 80 % kosztów całkowitych realizacji zadania. Gmina Tułowice zabezpiecza udział własny nie mniej niż 20 % przewidzianych kosztów całkowitych zadania tj. 10 500,00 zł. Łącznie całkowity koszt realizacji MODUŁU I w roku 2024 w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wynosi 52 500,00 zł.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach.

Gmina Tułowice jako gmina do 10 000 mieszkańców zgodnie z zapisami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 może uruchomić maksymalnie 5 środowisk pomocy sąsiedzkiej to znaczy 5 adresów, w których będzie realizowana pomoc sąsiedzka.
O uczestnictwie w Programie decydować będzie kolejność zgłoszeń osób, które spełniają kryteria udziału w Programie. (opis poniżej „Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?”).

Usługi sąsiedzkie są usługami płatnymi. Stawka godzinowa wynosi 30 zł. Zgodnie
z zapisami uchwały nr LXVII/357/24  Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 25 marca 2024 r.
istnieje możliwość zwolnienia całkowitego lub częściowego z ponoszenia opłaty za usługi sąsiedzkie jeżeli:

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że opłata za usługi stanowiłaby dla niej nadmierne obciążenie;

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

3) ukończyła 85 lat,

4) legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym,

5) posiada uprawnienia kombatanckie.

Czym są usługi sąsiedzkie?

Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej
o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Usługi sąsiedzkie są formą wsparcia świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

- pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, m.in.: porządkowanie domu, przyrządzanie posiłków, pranie, przynoszenie opału i palenie w piecu, rozmowy, wspólne spędzanie czasu wolnego. Realizacja działań poza domem m. in. : pomoc w robieniu zakupów, informowanie najbliższych lub odpowiednich służbo pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia, załatwianie spraw urzędowych.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która:

  • samotnie prowadzi gospodarstwo domowe,
  • nie znajduje się w związku małżeńskim,
  • nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

W pierwszej kolejności usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznawane będą osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z ustaloną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kolejno osoby legitymujące się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, kombatanci i osoby po 85 roku życia. Wnioski przyjmuje się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację usług sąsiedzkich w gminie Tułowice. Realizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Programu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z wojewodą.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w najbliższej okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Karta zgłoszeniowa do Programu jest dostępna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach pok. nr 7 oraz na stronie internetowej www.opstulowice.pl oraz http://bip.opstulowice.pl. Karty przyjmowane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach ul. Porcelanowa 8 pok. nr 7 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Porcelanowa 8 , 49-130 Tułowice do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację usług sąsiedzkich - decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja dotycząca Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 MODUŁ I Pomoc sąsiedzka -udzielana będzie pod nr tel. 774600673.

 Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024