Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Tułowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych