Obowiązek uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej