Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego


Plan Rozwoju Lokalnego (PRL)...
jest dokumentem tworzonym na bazie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który zbiera wszelkie zamierzenia i plany inwestycyjne na terenie gminy na określony czas. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym do wdrażania założeń Strategii Rozwoju Gminy.  Do roku 2006 PRL był dokumentem tworzonym w celu efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. 
Struktura dokumentu "Plan Rozowju Lokalnego" opiera się na dwóch podstawowych elementach, tj. analizie społeczno-gospodarczej gminy oraz na uszczegółowionym wykazie zadań i priorytetów rozwoju gminy.

PDFPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Tulowice w latach 2007 - 2013.pdf (1,04MB)
PDFPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Tułowice w latach 2004 - 2006.pdf (211,03KB)