Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tułowicach


Fundusze Europejskie - program regionalny.png


Gmina Tułowice

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tułowicach”  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tytuł Projektu

Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tułowicach

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0004/22-00

Wartość Projektu

Ogółem: 880 387,04 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  623 607,42 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  –  256 779,62 zł

Cele Projektu

Celem projektu jest poprawa warunków dla mieszkańców Gminy Tułowice do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu wymiany rzeczy używanych.

Modernizacja PSZOK ma na celu: 1) Zwiększenie motywacji mieszkańców Gminy Tułowice do selektywnej zbiórki odpadów. 2) Poprawienie warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez doprowadzenie podstawowych instalacji: sieci kanalizacyjnej, poprawę działania kanalizacji deszczowej. 3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK, poprzez uzupełnienie przez Gminę własnego wyposażenia PSZOK spełniającego wymagane standardy, spełnienie warunków formalnych dla umożliwienia wydłużenia czasu działania PSZOK. 4) Ułatwienie mieszkańcom przekazania do PSZOK odpadów zebranych selektywnie. 5) Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu. 6) Poprawę estetyki i funkcjonalności  PSZOK do komfortowego wykonywania zadań PSZOK. 7) Poprawę bezpieczeństwa korzystania  z obiektu. 8) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia.   

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu przewidziano utwardzenie i wyprofilowanie powierzchni; wydzielenie i uzupełnienie terenu miejsc parkingowych (w tym jednego dla osób niepełnosprawnych); doprowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz dodatkowej instalacji elektrycznej; udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej ; powiększenie powierzchni PSZOK, montaż dodatkowego ogrodzenia (ok. 49 mb), poprawa bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury do obsługi PSZOK (szlabany, brama automatyczna, oświetlenie LED); wyremontowanie i powiększenie pomieszczenia biurowo – socjalnego; montaż kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych (1 szt.); zadaszenie kontenerów (wiaty 80 m2 i 60 m2); wprowadzenie komunikacji w systemie telemetrycznym (wagowym). Dodatkowo zostanie uzupełnione wyposażenie PSZOK w kontener i pojemniki na odpady (1 kontener 34m3, 4 pojemniki 1,1 m3, 10 worków typu big bag); regały (7 szt.); beczki (6 szt. O poj. 60l); dodatkowe oznakowanie frakcji (8 szt.); tablice informacyjno – promocyjne dot. projektu ze wskazaniem źródła dofinansowania. Uzupełnione zostanie również wyposażenie PSZOK w niezbędny sprzęt  biurowo – socjalny. Na terenie PSZOK zostanie uruchomiony punkt wymiany rzeczy używanych (1 szt.) niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia.

 

Koordynator projektu

Aleksandra Żalik

Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy

Urząd Miejski w Tułowicach

e-mail:

tel. 77 4600 143 wew. 20

kontakt: ul. 1 Szkolna 1, 49-130 Tułowice