Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski


Fundusze Europejskie - program regionalny.png


Powiat Opolski

w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Łubniany, Gminą Prószków, Gminą Tranów Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tytuł Projektu

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0005/16-00

Wartość Projektu

Ogółem: 47 189 944,94 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  39 791 064,92 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 7 021 952,67 zł

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin powiatu opolskiego oraz Gminy Lewin Brzeski bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 94,18 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej a także zwiększy bezpieczeństwo
w ruchu drogowym na terenie gmin powiatu opolskiego oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dostępności ośrodków publicznych i poprawę komunikacji dla społeczności lokalnej.

Realizacja Projektu

W ramach realizacji projektu powstanie:

 1. infrastruktura pieszo-rowerowa o łącznej długości
  38,52 km;
 2. 6 parkingów Bike&Ride zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych (Suchy Bór, Tarnów Op., Lewin Brzeski, Tułowice i Kotórz Mały) oraz przystanku autobusowym (Prószków-Pomologia). Łącznie powstanie 160 stanowisk dla rowerów w ramach parkingów Bike&Ride;
 3. 4 parkingi Park&Ride zlokalizowanych w pobliżu stacji kolej (Suchy Bór, Tarnów Op., Lewin Brzeski, Tułowice), na łączną liczbę 66 miejsc postojowych dla samochodów
  w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych;
 4. centrum przesiadkowe w m. Lewin Brzeski przy dworcu kolejowym obsługującym główną linię relacji Opole
  – Wrocław;
 5. centrum przesiadkowe w m. Tułowice przy stacji kolej. obsługującej linię relacji Opole – Nysa.
 6. centrum przesiadkowe w m. Suchy Bór przy stacji kolej. obsługującej linię relacji Opole – Fosowskie;
 7. energooszczędne oświetlenie typu LED oraz wymianę istniejących lamp na energooszczędne wzdłuż planowanej do budowy infrastruktury pieszo-rowerowej;
 8. uzupełnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lewin Brzeski
 9. W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne roboty związane z poszerzeniem jezdni dróg powiat. (1702 O, 1703 O, 1705 O, 1712 O, 1756 O) i wojewódzkich (414, 461), na odcinkach wzdłuż których powstaną drogi dla rowerów.

Współrealizatorzy   projektu:

 

1. Zarząd Dróg Powiatowych

kontakt: ul. Książąt Opolskich 27, 45-084 Opole

tel. 77 5415101, fax. 77 5415103

 

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

tel. 77 4591800, fax. 77 4581352

 

3. Gmina Chrząstowice

kontakt: ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice

tel. 77 4219613, fax. 77 4219666

 

4. Gmina Komprachcice

kontakt: ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

tel. 77 4031700, fax. 77 4031725

 

5. Gmina Lewin Brzeski

kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

tel. 77  4246600, fax. 77 4246638

 

6. Gmina Łubniany

kontakt: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel. 77 4270533, fax. 77 4215024

 

7. Gmina Prószków

kontakt: ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

tel. 77 4013700, fax. 77 4648461

 

8. Gmina Tarnów Opolski

kontakt: ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

tel. 77 4640850, fax. 77 4644282

 

9. Gmina Tułowice

kontakt: ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

tel. 77 4600143, fax. 77 4600474

 

10. Gmina Turawa

kontakt: ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa

tel. 77 4212012, fax. 77 4212073

 

Koordynator projektu

Manfred Kupka

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Opolu

e-mail:

tel. 077 54 15 172

kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole