Gospodarka


           Gmina Tułowice jest niezwykle atrakcyjną przestrzenią pod względem przyrodniczym, gospodarczym i turystycznym o rozwiniętej infrastrukturze technicznej, gwarantującej czystość i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Głównym celem jest rozwój działalności agroturystycznej, stworzenie odpowiedniego zaplecza turystycznego na bazie już istniejących obiektów: kompleksu sportowego "ORLIK", krytej pływalni, nowoczesnej hali sportowej, ścieżek pieszo-rowerowych.

Do mocnych stron wyróżniających gminę Tułowice w regionie opolskim oraz stanowiących jej potencjał rozwojowy należą:

 • Kompetentne władze samorządowe, świadome swojej roli w zakresie sterowania rozwojem gminy
 • Duży potencjał intelektualny mieszkańców
 • Zintegrowani i ambitni mieszkańcy
 • Urokliwy, czysty ekologicznie teren rekreacyjny, położony wśród lasów i zbiorników wodnych
 • Teren nie zagrożony powodzią
 • Pełne uzbrojenie Tułowic w infrastrukturę techniczną
 • Dobre warunki dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego
 • Pokłady użytecznych kopalin, takich jak bazalt, glina ceramiczna, piasek
 • Zasoby doskonałej wody pitnej
 • Dobrze rozwinięta sieć dróg i ulic, kolejowe połączenie z Opolem
 • Bliskość aglomeracji opolskiej i węzła autostradowego w Prądach
 • Dobrze zorganizowana baza oświatowa
 • Bogaty kalendarz imprez kulturalnych, w tym także o charakterze ponadlokalnym

              Od roku 2003 w Urzędzie Gminy w Tułowicach działa punkt konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań punktu należy informowanie i pomoc osobom zamierzającym otworzyć własną działalność gospodarczą, dostępne są aktualne przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej jak również bieżące informacje o możliwościach zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy. Punkt konsultacyjny oferuje także pomoc już istniejącym podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie modernizacji i dostosowania do norm unijnych, ale i szansy na otrzymanie dotacji z funduszy przedakcesyjnych. W celu nawiązania współpracy z organizacją samorządu gospodarczego na terenie gminy oraz zapoznania się z problemami małych i średnich przedsiębiorstw z inicjatywy władz gminy zostało zorganizowane I Forum Gospodarcze pod nazwą "Rozwój gospodarczy gminy naszym wspólnym celem", które poświęcono problemom tutejszych przedsiębiorców.