Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021


Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałejlub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonaniu codziennych czynności funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o wypełnienie załączonej ankiety
i dostarczenie jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach do dnia 18 grudnia 2020 roku.

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2021 w/w Programu znajdują się w na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2


PDFAsystent osobisty osoby niepełosprawnej - ankieta.pdf (102,33KB)