Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Tułowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tułowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-08-08.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Część informacji jest przedstawiona w postaci PDF.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Łukasz Koteluk, informatyk@tulowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 460 01 43 wewn. 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1
Tel.: +48774600143
Faks: +48774600474
E-mail:
Strona internetowa: www.tulowice.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Tułowicach wyposażony jest w domofon przy głównych drzwiach wejściowych od strony ul. Szkolnej, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownik urzędu po odebraniu rozmowy przez domofon ustala właściwego urzędnika merytorycznego dla załatwienia sprawy. Następnie osoba zostaje przekierowana do drugich drzwi wejściowych gdzie pracownik przychodzi bezpośrednio do osoby w celu jej obsługi.  
Chodnik do budynku stanowi jednocześnie podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Szkolnej. Na końcu budynku znajdują się drugie drzwi wejściowe (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) umożliwiające dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do punktu obsługi petenta (warunki działania Urzędu Miejskiego podczas epidemii SARS-Covid 19) oraz dostęp do pomieszczenia (sala posiedzeń Urzędu) jako dostęp alternatywny w celu realizacji potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa petentów w punkcie obsługi odbywa się na poziomie „zero” budynku.
W przypadku obsługi w pomieszczeniu sali obrad (dostęp alternatywny) dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wykonany jest podjazd, który przy wsparciu innej osoby umożliwi wjazd na podest klatki schodowej a następnie przez drzwi dostęp do sali.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.