Tułowicki Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa


Sytuacja epidemiczna postawiła wielu Przedsiębiorców w niezwykle trudnej sytuacji. Praktycznie z dnia na dzień wielu ludzi zawiesiło działalność swoich firm, bądź odnotowało istotny spadek obrotów. Mając na uwadze dobro Przedsiębiorców, a przede wszystkim dbałość o miejsca pracy, w ramach określonych prawem możliwości został przygotowany:


Tułowicki Pakiet Pomocowy

To rozwiązania, z których skorzystać mogą lokalni przedsiębiorcy.

 • odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych lub rozłożenie zapłaty tych podatków na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot.
 • możliwość złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wytworzono odpadów lub znacząco zmniejszono ich ilość.

 - To działania, najbardziej potrzebne, związane z możliwością odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec gminy. To nic innego, jak czasowe zawieszenie płatności. Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się nasze lokalne firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania – każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

– Robimy to, co możemy zrobić, w miarę możliwości w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią wielu przedsiębiorców jest w bardzo trudnej sytuacji. Nagle przestali osiągać przychody ze sprzedaży lub usług. Chcielibyśmy, aby przynajmniej nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec gminy. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości.


Kto może skorzystać

Ze wsparcia mogą skorzystać lokalni przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii.

Trzeba jednak złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: , jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego.


Podstawowe wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę)
 • Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej.

Ważne! Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego.

 • Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS w przypadku osób prawnych lub pełnomocnika strony.

– W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna, mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o ulgę podatkową.


Do pobrania

WAŻNE

- Pytania, uwagi i wyjaśnienia: kontakt telefoniczny 77 4600143,154 wew. 23

Osoba odpowiedzialna: Beata Miękoś – email: b.miekos@tulowice.pl