Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD Opolszczyzna poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice


Unia Europejska - ryby.png


Przedmiotem inwestycji był remont obu stawów, w zakres którego weszło zwiększenie ich pojemności i głębokości poprzez odmulenie i pogłębienie, konieczne było wykonanie tymczasowego rząpia. W ramach remontu czasz stawów wykonano wyprofilowanie skarp oraz ubezpieczenie stopy skarp w postaci opaski faszynowej. Działania te wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na akwenach i terenach do nich przyległych. Dodatkowo w przypadku stawu w Goszczowicach wykonano barierki ochronne wzdłuż całej długości muru z gabionów oraz kładkę dla pieszych w celu bezpiecznego skomunikowania grobli. W Skarbiszowicach wyremontowano budowlę upustową poprzez rozbiórkę istniejącego betonowego oraz budowę nowego w postaci typowego stojaka mnicha z rzędną piętrzenia na poziomie istniejącego zwierciadła wody. W Goszczowicach przebudowano istniejącą budowlę piętrząco – zrzutową poprzez rozebranie przyczółka wlotowego oraz budowę nowego wraz z prowadnicami dla szandorów.


Dofinansowanie:

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”


Cel operacji:

Celem operacji było łagodzenie zmian klimatu poprzez przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich co zostało osiągnięte przez wstrzymanie procesu eutrofizacji oraz renaturyzację dwóch stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.


Koszt inwestycji:

Całkowite

Koszty kwalifikowalne – 397 557,68 zł

Kwota dofinansowania – 300 000,00 zł


Termin realizacji:

listopad 2017 – październik 2018


Dokumentacja fotograficzna - Goszczowice


 


Dokumentacja fotograficzna - Skarbiszowice