Wojewódzkie Centrum Zarządząnia Kryzysowego - Ostrzeżenie


Opolski Urząd Wojewódzki

Wojewódzkie Centrum Zarzą dzania Kryzysowego

 

Opole, 14.02.2014r.

 

OSTRZEŻENIE Nr 1

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu - Komunikat nr 1/PD/2014 (właściwy pełny numer komunikatu WIOŚ) -  informuje  o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie opolskiej.

 

STREFY RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO

 

Nazwa strefy (kod strefy)

1) strefa miasto Opole (PL 1601)

2) strefa opolska (PL 1602)

Nazwa substancji, dla której zanotowano ryzyko wystąpienia  przekroczenia

pył zawieszony PM10 – czas uśredniania stężeń 24 godziny

Wartość poziomu dopuszczalnego, dla którego zanotowano ryzyko wystąpienia przekroczenia.

50 mg/m3 –  wraz z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku

Lokalizacja punktu pomiarowego,
w którym zanotowano ryzyko wystąpienia przekroczenia.

1) Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a),

Opole, os. Armii Krajowej (OpOpole4pyl);

2) Głubczyce, ul. Kochanowskiego (OpGlub1pyl),

Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a),

Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKlucz2pyl),

Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),

Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesno4a),

Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdze2a).

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

1) miasto Opole

2) miasta: Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Olesno, Zdzieszowice.

Ze względu na znaczną liczbę przekroczeń 24 godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, wyznaczoną na podstawie pomiarów prowadzonych na stacjach monitoringu jakości powietrza (automatycznych i manualnych), istnieje ryzyko wystąpienia przekroczeń na większym obszarze województwa.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

1) ok. 122 tys.

2) ok. 168 tys.

Data stwierdzenia wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

14.02.2014 r.

Prognozy zmian poziomów pyłu zawieszonego PM10, łącznie  z przyczynami tych zmian.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.

Informacje o możliwych przyczynach wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

1) Emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków, niekorzystne warunki klimatyczne, napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy;

2) Emisja z zakładów przemysłowych, emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków, niekorzystne warunki klimatyczne, napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy.

 

 

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

  1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze, kobiety w ciąży;
  2. osoby wykonujące znaczny wysiłek na wolnym powietrzu (np.: ciężka praca fizyczna , intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego – takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Rodzaje podejmowanych działań :

- działania wspomagające - informacyjne i kontrolne zgodnie z propozycją działań opisanych w Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy opolskiej opisanych w rozdziale 22.5

 

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów oraz pod nr telefonu 77'4539906 w.230

Dyżurna WCZK

Celina Surowiec