Zarządzenie nr 266 Wójta Gminy Tułowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.


ZARZĄDZENIE NR 266/2014

WÓJTA GMINY TUŁOWICE

z dnia 2 stycznia 2014r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

    Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r Nr 234 poz. 1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1.Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w I połowie 2014r.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Tułowice w 2014r. oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenia podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tułowicach oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014r.

 

                                                                Wójt Gminy Tułowice
                                                                Wiesław Plewa

 

                                   Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 266/2014

Wójta Gminy Tułowice

z dnia 2 stycznia 2014r.

 

WÓJT GMINY TUŁOWICE

Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i

sportu w I połowie 2014 r. na terenie Gminy Tułowice

 

Rodzaj zadania

1) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

2) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej

i sportu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na dofinansowanie powyższych zadań w budżecie Gminy na 2014r. przeznacza się

 kwotę 80 000 zł., z czego na I półrocze 2014r. kwotę 40 000zł.

Warunki realizacji zadania

1.Zadania winny być realizowane od stycznia do 30 czerwca 2014r. na terenie Gminy Tułowice,

2. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań winny posiadać odpowiednie kwalifikacje,

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie realizacji zadań,

4. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.

Kryteria wyboru ofert

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

2. Efektywne wykorzystanie środków,

3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4. Ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim oraz sposobu

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5. Doświadczenie podmiotu w realizacji przedmiotowych zadań.

Wymogi oferty

1. Oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać w zaklejonych kopertach w

sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach w terminie do dnia 24 stycznia 2014r. z

dopiskiem ,,Oferta – sport”.

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na realizację określonego zadania.

3. Oferty powinny zawierać ponadto:

- aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru,

- statut podmiotu,

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

Termin i tryb dokonywania wyboru ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2013r. o godzinie 10.00.

2. Wyboru ofert dokona Wójt po uzyskaniu opinii komisji konkursowej.

3. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta

pomiędzy Wójtem, a wybranymi podmiotami.

4. Nie podpisanie umowy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu

oznacza rezygnację z realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.

Kwoty przyznane uprawnionym podmiotom na realizację zadań określonego rodzaju w

2013r.

W 2013r. na realizację zadań określonego rodzaju przeznaczono kwotę 80 000 zł.

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 266/2014

Wójta Gminy Tułowice

z dnia 2 stycznia 2014r.

WÓJT GMINY TUŁOWICE

Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

w Gminie Tułowice w 2014r.

 

ZADANIA OBEJMUJĄ:

1) rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,

2) wypożyczanie sprzętu dla chorego w domu,

3) prowadzenie poradnictwa medycznego,

4) świadczenie czynności medycznych w miejscu i u chorego w domu,

5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym,

6) dystrybucja artykułów spożywczych pochodzących z Europejskiego Programu Pomocy

Żywnościowej dla Najuboższej Ludności UE – PEAD,

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Realizacja zadań od stycznia do 31 grudnia 2014r.

2. Środki przeznaczone na realizację zadań: 70 000 zł., z czego:

a) na zadania określone w pktach 1 – 4 kwota 64 000zł,

b) na zadanie określone w pkcie 5 kwota 3 500 zł,

c) na zadanie określone w pkcie 6 kwota 1 500 zł,

d) na zadanie określone w pkcie 7 kwota 1 000 zł

3. Czynności w lokalu oferenta powinny być świadczone codziennie w ustalonych godzinach.

4. Czynności w domu pacjenta powinny być świadczone codziennie przez całą dobę.

5. W 2013r. z budżetu Gminy na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 70 000 zł.

WYMOGI OFERTY

- Oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z

2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy

w Tułowicach w terminie do dnia 24 stycznia 2014r. z dopiskiem ,,Pomoc Społeczna – oferta”.

- Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na realizację określonego zadania.

WARUNKIEM ROZPATRZENIA OFERTY JEST:

1. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu

planowanego działania polegającego na świadczeniu określonych usług socjalnych,

2. Przedstawienie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru,

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za

ubiegły rok.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

2. Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania.

3. Ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w poprzednim okresie.

4. Doświadczenie podmiotu w realizacji przedmiotowych zadań.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2014r. o godzinie 10.00.

- Wyboru oferty dokona Wójt Gminy po uzyskaniu opinii komisji konkursowej.

- Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy

Wójtem, a wybranymi podmiotami.

- Nie podpisanie umowy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu oznacza

rezygnację z realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.