Ogłoszenie Wójta Gminy Tulowice o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice.


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice  na lata 2013-2016 z perspektywą  na lata 2017- 2020

 
Granica obszaru objętego opracowaniem: teren Gminy Tułowice

Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice  na lata 2013-2016 z perspektywą  na lata 2017- 2020” będzie udostępnione mieszkańcom na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Tułowicach www.bip.tulowice.pl.


    

Wójt Gminy Tułowice
       Wiesław Plewa