Wybrane zadania Inspektora Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w szczególności:

1). Informuje administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na ich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie;

2). Monitoruje przestrzeganie rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, podejmuje działania zwiększające świadomość , szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3). Udziela na żądanie zaleceń co do skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia.

4). Współpracuje z organem nadzorczym;

5). Pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;

6). Prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

7). Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych.

8). Podejmuje odpowiednie działania w wypadku naruszenia systemu ochrony danych osobowych;

9). Prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 ust.5 rozporządzenia.

10). Prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.30 ust. 1 rozporządzenia;

11). Dokonuje sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem oraz polityką bezpieczeństwa informacji i instrukcją zarządzania systemem informatycznym i innymi przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z przedłożonym ADO corocznym planem sprawdzeń oraz sporządza ze sprawdzenia stosowne sprawozdania, które przekłada ADO do zapoznania  i wdrożenia środków naprawczych.

12). Nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

13). Prowadzi rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.