Klauzula informacyjna RODO


Szanowni Państwo!

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby, które są określone w art. 15-22 niniejszego Rozporządzenia (których treść załączamy poniżej) będą każdorazowo wnikliwie badane przez Urząd.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Tułowicach z siedzibą w 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1, który to urząd reprezentuje Burmistrz Tułowic.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@tulowice.pl, tel. 509 027 990 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.

3). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonych ustawami zadań publicznych oraz umów, na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust 1 a,b,c,e RODO. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2 a,b,g,h, j RODO. Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art.10 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

4). W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo i świadomej zgody.

5). W celu realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.

6). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

7). W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

8). Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają
z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami.

9). Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowaniu, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.

10). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11). Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.

12). Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Tułowicach I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub pocztą, faxem, mailem. Urząd  zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.


PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (146,98KB)