Wakacje na wsi

Wójt Gminy Tułowice ogłasza konkurs

na organizację czasu wolnego dla dzieci w wieku 6 – 13 lat

w miesiącusierpniu 2013 r. w sołectwach: Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka

oraz Goszczowice, z wykorzystaniem świetlic wiejskich i obiektów gminnych,

pod nazwą ,,Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi.”

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby chętne do poświęcenia wolnego czasu na zorganizowanie zajęć dla dzieci w miesiącu sierpniu 2013r. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
 2. Na realizację projektu Gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości po 3 500 zł na każde sołectwo, z czego 1 700,00 zł brutto na wynagrodzenia dla realizatorów zajęć.
 3. III. Wymogi dotyczące ofert:

Oferta winna zawierać:

 • Oznaczenie osoby realizującej zajęcia z dziećmi – autora projektu,
 • Wskazanie, którego sołectwa dotyczy oferta,
 • Szczegółowy opis planowanych zajęć z harmonogramem na poszczególne dni,
 • Kosztorys,
 • Wskazanie posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w realizacji zajęć z dziećmi,
 • Program powinien uwzględniać zagadnienia promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (np. od alkoholu i narkotyków, itp.),
 • W przypadku zaplanowania wycieczek, autor projektu winien zapewnić udział osoby posiadającej uprawnienia opiekuna wycieczek.
 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych kopertach z opisem ,, Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1,w terminie do dnia 24 czerwca 2013r. do godz. 10.00.
 2. Oceny ofert dokona Wójt w terminie do dnia 26 czerwca 2013r.

Z autorami najciekawszych projektów zawarte będą umowy zlecenia na ich realizację.

 

PDFZarządzenie nr 210 z dnia 10.06.2013.pdf (39,30KB)