Nabór wniosków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013


Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna" przypomina o ogłoszonym naborze wniosków o dofiansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 dla sektora społeczno - gospodarczego na następujące rodzaje operacji:

  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
  • limit dostępnych środków dla w ramach naboru wynosi 3 548 543,12 złotych;
  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
  • limit dostępnych środków dla w ramach naboru wynosi 2 623 907,34 złotych.

Termin składania wniosków: od 19.09.2012 r. do 18.10.2012 r.

Miejsce składania wniosków :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór wniosku o dofinansowanie;
  • wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
  • kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Więcej informacji nt. trwającego naboru wniosków można uzyskać w Lokalnej Grupie Rybackiej "Opolszczyzna" (tel. 77 403 31 72,

e-mail: