Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez ogranizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnospr.