Konkurs "Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi"

Wójt Gminy Tułowice

ogłasza konkurs

 

na organizację czasu wolnego dla dzieci w wieku 6 – 13 lat w miesiącu sierpniu 2012r. w sołectwach: Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka oraz Goszczowice, z wykorzystaniem świetlic wiejskich i obiektów gminnych, pod nazwą "Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi”.

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby chętne do poświęcenia wolnego czasu na zorganizowanie zajęć dla dzieci w miesiącu sierpniu 2012r. w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
 2. Na realizację projektu Gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości po 3 000 zł na każde sołectwo, z czego 1 200 zł na wynagrodzenia dla realizatorów zajęć.
 3. Wymogi dotyczące ofert:

Oferta winna zawierać:

 1. Oznaczenie osoby realizującej zajęcia z dziećmi – autora projektu,
 2. Wskazanie, którego sołectwa dotyczy oferta,
 3. Szczegółowy opis planowanych zajęć z harmonogramem na poszczególne dni,
 4. Kosztorys,
 5. Wskazanie posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w realizacji zajęć z dziećmi,
 6. Program powinien uwzględniać zagadnienia promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (np. od alkoholu i narkotyków, itp.),
 7. W przypadku zaplanowania wycieczek, autor projektu winien zapewnić udział osoby posiadającej uprawnienia opiekuna wycieczek.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych kopertach z opisem ,, Zorganizuj dzieciom wakacje na wsi” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1,w terminie do dnia 2 lipca 2012r. do godz. 10.00.
 2. Oceny ofert dokona Wójt w terminie do 16 lipca 2012r.

     Z autorami najciekawszych projektów zawarte będą umowy zlecenia na ich realizację.