Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w dniu 17.11.2016 r.


Wójt Gminy Tułowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej „organizacjami „ na zebranie konsultacyjne w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”  które odbędzie się w Urzędzie Gminy Tułowice w sali posiedzeń (nr 4) Rady Gminy Tułowice w dniu 17.11.2016 r. o godz. 1400


Zarządzenia 2014-2018