Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), uchwały Nr VII/48/11 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach przy ul. Szkolnej 1 49-130 Tułowice, w pok. Nr 1 , w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach, przy ul. Szkolnej 1 49-130 Tułowice, w pok. Nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tułowice na adres Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: tulowice@tulowice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

  • art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany planu,
  • art. 46 pkt 1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczące projektu zmiany w/w planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekty planów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępnymi na aktualnym etapie dokumentacjami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do w/w projektu zmiany planu oraz uwag i wniosków w postępowaniach w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Tułowice.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Tułowice
Andrzej Wesołowski