Projekt "Recepta na uśmiech"


              Rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu pt. Recepta na uśmiech współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona w dniach od 01.06.2016 r. do 07.06.2016 r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 07.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami, a także Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech są zamieszczone na stronie internetowej: www.spp.opole.pl, w zakładce: PROJEKTY –> Recepta na uśmiech –> Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu ( III piętro). W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, nie datę stempla pocztowego.


PDFInformacja ogólna.pdf (480,06KB)