TOK Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


2015

wosp 2015.jpeg

wosp 2015_rozklad.jpeg

PDFregulamin biegu policz sie z cukrzyca.pdf

REGULAMIN I BIEGU WOŚP POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ
Tułowice, 11.01.2015r

 
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem „III Biegu WOŚP” jest Tułowicki Ośrodek Kultury.

 

II. CEL

1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 
III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015 r. po ulicach Tułowic.
2. Oficjalne otwarcie „IX Biegu WOŚP” odbędzie się o godz. 13.30, a zakończy się o godz. 14.00.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na osiedlu Ceramików w Tułowicach
4. Szczegółowa trasa biegu i regulamin znajduje się na stronie internetowej www.tulowice.pl w zakładce WOŚP.
5. Długość trasy: ok. 2.5 km.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Cywilne Służby Porządkowe/ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisana lista startowa. Podpis ten będzie oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz Oświadczenia musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.
4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą będą przyjmowane także poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.tulowice.pl zakładka WOŚP.
2. Zgłoszenia e-mail: będą przyjmowane do dnia 9 stycznia 2015 do godziny 16.00. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 11 stycznia 2015 od godz. 13.00.
3. Za zgłoszenie uważa się przesłanie maila lub dostarczenie w formie papierowej, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia.
4. BIURO ZAWODÓW będzie czynne od 2 do 9 stycznia 2015 roku w Bibliotece Tułowickiego Ośrodka Kultury, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Tu będzie można dokonać zapisu na bieg i pobrać dokumenty, zgody dla niepełnoletnich dzieci.

W dniu biegu 11 stycznia 2015 roku Biuro będzie czynne od 13.00 do 13.30 na parkingu przy ul. Ceramicznej obok białego pawilonu w Tułowicach.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą.
2. Dane osobowe uczestników Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

6. Podpis uczestnika na liście startowej jest potwierdzeniem stanu zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu i oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.


2014

wosp 2014 tulowice program.jpeg wosp 2014 tulowice orkiestrobus.jpeg

 


2013

 

 

 

 

 

REGULAMIN I BIEGU WOŚP „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”
Tułowice, 13.01.2013r

 

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem „I Biegu WOŚP” jest Tułowicki Ośrodek Kultury.

II. CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2013 r. po ulicach Tułowic.
2. Oficjalne otwarcie „VII Biegu WOŚP” odbędzie się o godz. 13.30, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 13.50.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na osiedlu Ceramików w Tułowicach
4. Szczegółowa trasa biegu i regulamin znajduje się na stronie internetowej www.tulowice.pl w zakładce WOŚP.
5. Długość trasy: ok. 2.5 km.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Cywilne Służby Porządkowe/ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.
4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą będą przyjmowane także poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.tulowice.pl  zakładka WOŚP.
2. Zgłoszenia e-mail: toktulowice@wp.pl  będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2013. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 13 stycznia 2013.
3. Za zgłoszenie uważa się przesłanie maila lub  dostarczenie w formie papierowej, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia.
4. BIURO ZAWODÓW  będzie czynne od 2 do 10 stycznia 2013 roku w Bibliotece Tułowickiego Ośrodka Kultury, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Tu będzie można dokonać zapisu na bieg i pobrać dokumenty, zgody dla niepełnoletnich dzieci.
W dniu biegu 13 stycznia 2013 roku Biuro będzie czynne od 12.30 do 13.20 na parkingu przy ul. Ceramicznej obok białego pawilonu.
7. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- medal na mecie,
- wśród wszystkich uczestników biegu będą losowane koszulki i upominki od sponsorów.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą.
2. Dane osobowe uczestników Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

DO POBRANIA regulamin, karta zgłoszeń i oświadczenie:

PDFregulamin biegu policz sie z cukrzyca.pdf

PDFBieg Policz sie z Cukrzycą oswiadczenie zgloszenie.pdf

DOCBieg Policz sie z Cukrzycą oswiadczenie zgloszenie.doc

PDFBieg WOSP Policz się z cukrzyca mapa.pdf