72 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf


    Stalag VIII B, bo taką nazwę pierwotnie nosił obóz w Łambinowicach, powstał 4 października 1939 roku. Zlokalizowany był na terenie dawnego obozu II określanego jako obóz artylerii polowej, gdyż przez lata szkolili się tu żołnierze pruscy, a później niemieccy. W czasie kolejnych wojen na tym terenie przetrzymywano jeńców francuskich,  w czasie wojny francusko – pruskiej, a podczas I Wojny Światowej - żołnierzy państw ententy.

W latach II Wojny Światowej postał niemiecki obóz, stanowiący część jenieckiego kompleksu Lamsdorf, który był jednym z największych w Europie.

5 września 1939 roku na teren obozu dotarł pierwszy transport jeńców, którymi byli żołnierze Wojska Polskiego. W połowie 1940 roku na miejsce polskich jeńców, którzy zostali przetransportowani w głąb III Rzeszy, przywieziono jeńców brytyjskich, do których w niedługim czasie dołączyli żołnierze francuscy, belgijscy, jugosłowiańscy, greccy i amerykańscy.

17 marca 1945 roku, gdy Armia Czerwona wkroczyła do obozu, zastała w nim w większości jeńców radzieckich oraz brytyjskich, do których dotarli dzień później.

Łącznie przez obozy Lamsdorf w czasie II Wojny Światowej przeszło ok 300 tysięcy jeńców z całego świata. Niewoli w Stalagu 344 nie przeżyło ponad  40 tysięcy z nich, pośród których najliczniejszą grupę stanowili jeńcy radzieccy.

Podczas dzisiejszych obchodów 72 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf, przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach upamiętnione zostały losy żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, którzy przeszli przez stalagi w latach 1939 – 1945. Jak co roku duchowni różnych wyznań odmówili modlitwę w intencji ofiar, a po Apelu Pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.


Wyzwolenie stalagu1.jpeg Wyzwolenie stalagu 2.jpeg